DZIAŁANIA

W ramach realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw Plus” przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • Badania, diagnozy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego MOF Krasnystaw PLUS.

Realizacja działania nastąpi poprzez:

 • badania i analizy opinii mieszkańców MOF Krasnystaw PLUS,
 • analizę sytuacji obszaru MOF Krasnystaw PLUS na podstawie istniejących dokumentów strategicznych, dostępnych danych statystycznych, informacji zebranych podczas warsztatów realizowanych w ramach przedmiotowego projektu,
 • opracowanie spójnej dokumentacji planistycznej dla obszaru funkcjonalnego Krasnystaw Plus wraz z wersjami elektronicznymi oraz opracowanie analizy rozwoju  gospodarczego, infrastruktury, ruchu turystycznego, obszarów chronionych i zabytków, uwzględniającej trendy demograficzne i zatrudnienie.

Wyniki badań i analiz zaprezentowane zostaną w Diagnozie stanowiącej element Strategii rozwoju MOF Krasnystaw PLUS.

 • Działania, które mogą być realizowane wyłącznie jako efekt działań diagnostycznych i strategicznych zrealizowanych w ramach projektu.

Działania te wiążą się z wykonaniem dokumentacji technicznej, przetargowej i studiów wykonalności dla  inwestycji jakie zostaną wskazane w ramach opracowywanych dokumentów strategicznych.

 • Konsultacje społeczne.

Zachowanie szerokiej partycypacji społecznej wyrażać się będzie czynnym udziałem lokalnej społeczności w:

 • warsztatach,
 • konsultacjach,
 • badaniach ankietowych, stanowiących źródło opinii, stanowisk i pomysłów osób i instytucji, których w sposób pośredni bądź bezpośredni dotyczyć będą planowane działania strategiczne.
 • Zarządzanie projektem

Nad realizacją projektu czuwać będzie 3 gminnych koordynatorów po jednym z każdej gminy:

 • Miasto Krasnystaw: Magdalena Zaj
 • Gmina Krasnystaw: Bartłomiej Saran
 • Gmina Siennica Różana: Paweł Wójtowicz
 • Promocja

Promocja nastąpi za pośrednictwem artykułów w prasie lokalnej, kampanii radiowej, strony internetowej projektu, tablic informacyjnych, ulotek i folderów informacyjnych oraz organizacji konferencji.