CEL PROJEKTU

W styczniu 2013 roku Miasto Krasnystaw oraz Gmina Krasnystaw i Gmina Siennica Różana podpisały list intencyjny o współpracy przy tworzeniu spójnego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. Liderem projektu jest Miasto Krasnystaw, które w kwietniu 2014 roku zawarło umowę z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji na realizację projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym i terytorialnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie wyznaczonego celu możliwe będzie dzięki ścisłej współpracy jednostek samorządu – Partnerów Projektu oraz zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Do osiągnięcia celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:

  • wzmocnienie współpracy i poprawa jej jakości oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy miastem powiatowym Krasnystaw i jego najbliższym otoczeniem w celu umożliwienia kompleksowego rozwoju regionu,
  • zintegrowanie działań JST zmierzających  do objęcia procesem planowania szerokiego wachlarza zadań (jednocześnie kilka zadań w ramach każdego z projektów), przy poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • poprawa jakości opracowywanych dokumentacji planistycznych dzięki oparciu jej o szeroki wachlarz działań analitycznych,
  • poprawa efektywności opracowanych planów, studiów, dokumentacji dzięki uruchomieniu procesu planowania i wykonywania dokumentacji
  • w oparciu o zadania mające obietnice finansowania przez właściwe JST,
  • wzrost poziomu partycypacji społecznej w JST wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego poprzez proces konsultacji społecznych,
  • realizacja skutecznej komunikacji projektu, opierającej się na zróżnicowaniu kanałów komunikacji.