AKTUALNOŚCI


Miasto Krasnystaw oraz Gmina Krasnystaw i Gmina Siennica Różana – Partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS – zrealizowali projekt „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”.Burmistrz Krasnegostawu, Wójt Gminy Krasnystaw, Wójt Gminy Siennica Różana

mają przyjemność zaprosić Państwa

na Konferencję

 KRASNYSTAW PLUS 2020 – WYZWANIA i DZIAŁANIAW ramach realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” trwają prace nad dokumentacją techniczną przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie MOF Krasnystaw PLUS.W związku z realizacją projektu partnerskiego
„Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”

Burmistrz Krasnegostawu, Wójt Gminy Krasnystaw, Wójt Gminy Siennica Różana

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej dokumentacji technicznejZMIANA WARTOŚCI I TERMINU REALIZACJI PROJEKTUOBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Burmistrz Krasnegostawu, Wójt Gminy Krasnystaw, Wójt Gminy Siennica Różana

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 rokuW dniu 26 lutego 2015 roku w Krasnostawskim Domu Kultury w Krasnymstawie odbyło się spotkanie Zespołu Koordynującego projekt „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” z przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za opracowanie „Ujednoliconej dokumentacji planistycznej i harmonizacji danych przestrzennych wraz z wersjami elektronicznymi dla wspólnie wyznaczonych obszarów związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ruchem turystycznym, ochroną przyrody, związanych z miejskim obszarem funkcjonalnym Krasnystaw Plus, uwzględniającej trendy demograficzne i zatrudnienie, obejmującej teren całego obszaru funkcjonalnego”.Konsultacje „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”
w Krasnymstawie i Siennicy Różanej.

W dniu 25 lutego 2015 roku odbyły się konsultacje społeczne opracowywanej „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS
na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku”. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy Partnerskich Gmin, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych i przedsiębiorców spotkali się w Krasnostawskim Domu Kultury w Krasnymstawie oraz w Urzędzie Gminy
w Siennicy Różanej.Zainteresowanych mieszkańców Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw, Gminy Siennica Różana oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej dokumentacji planistycznej.Burmistrz Krasnegostawu, Wójt Gminy Krasnystaw, Wójt Gminy Siennica Różana

mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych

Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS
na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku (Projekt 1.0)